Plenari ordinari de novembre, dia 21 a les 20.00h en el Salˇ de Plens

21/11/2019


Plenari ordinari de novembre, dia 21 a les 20.00h en el Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (24-10-19).
2. Expedient 2/12 Serveis Energètics. revisió de preus del contracte de Subministrament, serveis energètics i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors de l'Ajuntament de Teulada.
3. Expedient 11468/2019. Derogació Reglament d'Actes i Protocol de Festes Patronals i Populars.
4. Expedient 11496/2019. Declaració Institucional 25 novembre Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les dones.
5. Expedient 1089/2012. Desistiment Modificació no 11.j) del Pla General (Ordenació Estructural)
6. Expedient 4841/2017. Proposta de modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no Sedentària.

B) Activitat de control

7. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia i Regidories Delegades adoptades des de l'última sessió plenària ordinària (art. 42 ROF).
8. Donar compte de l'adscripció de els/as Sres/as. Regidors/as a les diferents Comissions Informatives Permanents
9. Exp. 10816/2019.- Informe Morositat i Període Mitjà de pagament a Provedors (PMP) 3o Trimestre 2019.
10.Exp. 11269/2019. Subministro informació comptable al Ple corresponent al primer semestre 2019.

C) Precs i preguntes