Actualitat

Primer plenari telemàtic en directe a través del Facebook de l'Ajuntament30 abril 2020Plenari Dijous 30 a les 20.10 h, primer plenari telemàtic en directe a través del Facebook de l'Ajuntament.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

Part resolutiva

Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el 27-02-20.

2. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el 6-03-20.

3. Expedient 2931/2020. Modificació de Crèdits núm. 2/2020 Modalitat de Crèdits Extraordinaris i Suplements de crèdit finançats mitjançant Romanent de Tresoreria Despeses Generals.

4. Expedient 3560/2020. Modificació de Crèdit. Convalidació del Decret no 2020-0815 aprovació modificació de crèdit utilitzant el superàvit pressupostari amb motiu del COVID-19

5. Expedient 1699/2020. Ratificació Resolucions Alcaldia sobre aprovació i modificació del Plans Estratègics de Subvencions 2020.

6. Expedient 2958/2020. Aprovació quantia global per a gratificacions exercici 2020.

7. Expedient 3519/2020. Moció Grup Popular Covid-19 sobre bonificació determinats impostos i taxes.

8. Expedient 7436/2019.Suspensió de les Festes locals del 20 d'abril i 15 de juliol de 2020.

9. Expedient 3518/2020. Grups PolíticosMoción Grup Popular sobre modificació D.A.Primera de l'Ordenança Municipal de Policia d'Usos, Parcel·lació i Edificació.

Activitat de control

10.Expedient 1957/2020 Donar compte Decret no 2020-0443 de 28/02/2020 d'aprovació de la liquidació del Pressupost 2019.

11. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia i Regidories Delegades adoptades des de l'última sessió plenària ordinària (art. 42 ROF).

Precs i preguntes