Actualitat

Creama informa de la concesió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-1906 abril 2020La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.

 

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, per a compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma que complisquen els següents requisits:

 

  • Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  • Haver suspés l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.
  • Tindre l’adreça fiscal en la Comunitat Valenciana.

 

Exclusions

 

Quedaran excloses les persones treballadores autònomes que:

  • El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
  • El 14 de març de 2020 o data posterior siguen treballadors per compte d'altri.
  • Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l'exercici 2019.
  • Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

 

Incompatibilitats

Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per laCovid-19, aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

 

Les ajudes van des dels 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d'activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 euros per a la resta.

 

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes Covid-19».

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 8 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 4 de maig de 2020.

 

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en el CREAMA, a través de la xarxa d'Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.

Més informació: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf