Actualitat

CREAMA Teulada Moraira informa de les ajudes de la conselleria per als establiments comercials per a fer front a les despeses generades per la Covid-1910 juny 2020El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat el decret pel qual es regulen les bases de la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19. Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l'excepcional situació del sector comercial ocasionada per la pandèmia.

Es beneficiaran de les ajudes persones autònomes, pimes i micropymes que exercisquen l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats descrites en el decret o estiguen en possessió del document de qualificació artesana.

Seran subvencionables, entre altres, les inversions relacionades amb la COVID-19 destinades a l'adaptació o transformació dels punts de venda amb la finalitat d'aconseguir la deguda protecció de comerciants i clients, d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent.

Tipus d'ajudes

En el marc de la iniciativa 'Avalem Comerç', les ajudes aniran destinades a compensar les inversions realitzades en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic.

En aquests casos, es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.

Dins de 'Avalem Mercats', en l'apartat de mercats de venda no sedentària, les persones beneficiàries, si disposen d'autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal•lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, si compleixen la normativa vigent en matèria mediambiental.

En el cas del programa 'Avalem Artesania', es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la COVID-19 realitzades en equipament destinades a l'adaptació o transformació dels punts de treball i venda per a aconseguir la prevenció i protecció d'artesans i artesanes i compradors d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.

En tots els casos, es consideraran a més subvencionables les inversions realitzades en equipament destinades a l'adaptació o transformació dels punts de venda per a aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients, d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.

També es subvencionaran les despeses corrents en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línea.

L'import de les ajudes oscil·larà entre un mínim del 50% i un màxim del 100% de la despesa realitzada, tenint en compte que s’estableix un mínim de despesa segons es tracte de despeses corrents o d’inversions, així com de la tipologia dels beneficiaris.

La presentació de sol•licituds es realitzarà de manera telemàtica. Per a aquesta tramitació s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat.

El termini per a la presentació de sol•licituds tal com s'indica en el DOGV s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 15 de juny de 2020 i conclourà a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre més informació resoldre els seus dubtes en Creama-Teulada-Moraira al telèfon, i al correu electrónic adl@teuladamoraira.org/ggarcia@creama.org